Priznani in nepriznani odhodki

 
 
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
 


Replika d.o.o.

Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 422 88 77
Fax: +386 (0)1 256 49 25
GSM: +386 (0)41 710 954

E-mail: info@davcnosvetovanje.eu
URL: www.davcnosvetovanje.eu

Nahajamo se v II. nadstropju v poslovni stavbi Ilirija na Viču, nasproti Mercatorja.

 
. . .
Računovodstvo Replika
 

(ne)priznani odhodki

 
 

OdhodkiPodjetja med letom premalo pozornosti posvečajo določbam Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in z njim povezanim pravilnikom in uredbam, zato se v praksi velikokrat pojavijo napake in nepravilnosti. Vse to nas lahko drago stane v primeru inšpekcijskega pregleda.

Davčna osnova je dobiček kot presežek prihodkov nad odhodki pri opravljanju dejavnosti rezidenta in nerezidenta v poslovni enoti v Sloveniji. Za ugotavljanje dobička se priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida na podlagi tega zakona in Slovenskih računovodskih standardov.

Odhodki so lahko priznani, nepriznani ali delno priznani.

Priznani odhodki so odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov. To pomeni, da morajo biti neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in so posledica opravljanja dejavnosti, ne smejo imeti značaja privatnosti in morajo biti skladni z običajno poslovno prakso, to je običajni pri poslovanju v posamezni dejavnosti.

Nepriznani odhodki so vsi odhodki, ki se ne odražajo v prihodkih (kazni, takse, davki, donacije, podkupnine, če obresti presegajo davčno priznano obrestno mero) ter tisti, ki se nanašajo na zasebno življenje. Ne priznajo se obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev in od posojil, prejetih od oseb v državah z ugodnejšim davčnim položajem. Enako velja za stroške obresti od posojilodajalca, ki ima v lasti več kot 25% deleža v kapitalu.

Delno priznani odhodki so kot odhodki priznani le delno, in sicer so to stroški reprezentance (pogostitve, zabava, darila ob poslovnih stikih s poslovnimi partnerji), stroški nadzornega sveta oz. drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora, rezervacije, pod določenimi pogoji odhodki zaradi oslabitev terjatev, odhodki od prevrednotenja dobrega imena, stroški amortizacije.

 
finance računovodja javne dražbe nepremičnin davek na nepremičnine davčne obveznosti
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Racunovodstvo Replika
spacer
Accounting firm Replika, Ljubljana, EU  Accounting Ljubljana
Contabilita, contabile, Lubiana - UE  Contabilitá Lubiana
Buchhaltung  Buchhaltung, Slowenien
Raèunovodstvo i raèunovodstvene usluge  Računovodstvo SI, EU
raèunovodstveni servis i raèunovoða  Računovodstvo
бухгалтерия  бухгалтерия

Video predstavitev


Odličnost skupine Replika

Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Zmagovalec izbora Naj računovodski servis 2012


Inovacijsko vozlišče

Slovenska kreativno inovacijska skupina


Računovodske informacije

preventivni davčni pregled
Če niste prepričani, da vaš računovodja oz. računovodski servis pravilno opravlja računovodske storitve, potem vam svetujemo preventivni davčni pregled.

vstopate na finančni trg?
Tudi računovodski servis vam lahko zagotovi kakovostno podjetniško, finančno in davčno svetovanje.

kontroling
Kontroling služi kot informacijska podpora in je učinkovit servis poslovodstva.

regres in obveznosti
Odgovore, povezane z regresom in pravnimi obveznostmi delodajalca, vam lahko posreduje tudi računovodja, vaše računovodstvo ali računovodski servis.

varovanje poslovne skrivnosti
Varovanje poslovne skrivnosti je pomembno, zato si poiščite kakovostno pravno svetovanje in pomoč strokovnjaka.

(ne)priznani odhodki
Le kakovostno opravljene računovodske in knjigovodske storitve zagotavljajo pravilno vodenje računovodstva ter poslovnih knjig.

pravne oblike - preoblikovanja
Pri preoblikovanju in spremembah statusno-pravnih oblik je dobro pravno in podjetniško svetovanje ključnega pomena.

 

Excelov izračun

Za načrtovanje vašega poslovanja in ugotavljanje uspešnosti lahko uporabite Excelov izračun.

 

Slovar finančnih pojmov

Angleško slovenski slovar finančnih pojmov vam bo pomagal, da se boste s tujimi partnerji lažje sporazumevali.

 

spacer