Statusne pravne oblike in
preoblikovanje podjetij

 
 
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
 


Replika d.o.o.

Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 422 88 77
Fax: +386 (0)1 256 49 25
GSM: +386 (0)41 710 954

E-mail: info@davcnosvetovanje.eu
URL: www.davcnosvetovanje.eu

Nahajamo se v II. nadstropju v poslovni stavbi Ilirija na Viču, nasproti Mercatorja.

 
. . .
Računovodstvo Replika
 

statusno pravne oblike in preoblikovanja

 
 

Pravno statusne oblikeZakon o gospodarskih družbah navaja več različnih pravnih oblik podjetij: družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), tiha družba (t.d.), komanditna družba (k.d.), delniška družba (d.d.), komanditna delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), gospodarsko interesno združenje in s.p.

Najpogostejši pravni obliki, ki se ustanavljata v Sloveniji, sta samostojni podjetnik (s.p.), ki nastopa kot posamezna fizična oseba, in d.o.o. Da se lahko začne opravljati dejavnost mora biti statusno pravna oblika registrirana in vpisana v sodni register, s.p. pa v poslovni register.

Preoblikovanje
O statusnem preoblikovanju govorimo takrat, ko podjetnik ne spremeni svoje dejavnosti, ampak z istimi sredstvi in istimi delavci nadaljuje svojo dejavnost v drugačni pravnoorganizacijski obliki. Preoblikovanja in potrebne spremembe:
s.p. -> d.o.o.; potrebna je pogodba med družbeniki.
d.d. -> k.d.d.; imenovati moramo komplementarja.
k.d.d. -> d.d.; razrešimo komplementarja/-e, ki ni več odgovorna oseba.
d.o.o. -> d.d.; oblikuje se statut, določi se vrednost premoženja, delnic.
d.d. -> d.o.o.; delnice se spremenijo v deleže, določi se kakšne deleže imamo in napiše se pogodbo o ustanovitvi.

Statusne spremembe začno veljati z dnem vpisa v sodni register. Poznamo tudi obliki:
- pripojitev: ena družba preneha in prevzame jo druga, vse pravice in obveznosti preidejo iz A na B. Pripravi se pogodba o pripojitvi, definirajo se vprašanja prenosa pravic in obveznosti. A se izbriše iz sodnega registra, pri B pa se vpišejo spremembe.
- spojitev: pojavi se nov subjekt, podjetji A in B prenehata delovati, njuno premoženje, pravice in obveznosti pa gredo na C, ki se na novo vpiše v sodni register. Potrebno je napisati nov statut; ustanovitveni kapital, vrednost delnice A in B pa se spremenijo v delnice družbe C.

 
finance računovodja javne dražbe nepremičnin davek na nepremičnine davčne obveznosti
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Raèunovodstvo Replika
spacer
spacer