Statusne pravne oblike in
preoblikovanje podjetij

 
 
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
 


Replika d.o.o.

Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 422 88 77
Fax: +386 (0)1 256 49 25
GSM: +386 (0)41 710 954

E-mail: info@davcnosvetovanje.eu
URL: www.davcnosvetovanje.eu

Nahajamo se v II. nadstropju v poslovni stavbi Ilirija na Viču, nasproti Mercatorja.

 
. . .
Računovodstvo Replika
 

statusno pravne oblike in preoblikovanja

 
 

Pravno statusne oblikeZakon o gospodarskih družbah navaja več različnih pravnih oblik podjetij: družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), tiha družba (t.d.), komanditna družba (k.d.), delniška družba (d.d.), komanditna delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), gospodarsko interesno združenje in s.p.

Najpogostejši pravni obliki, ki se ustanavljata v Sloveniji, sta samostojni podjetnik (s.p.), ki nastopa kot posamezna fizična oseba, in d.o.o. Da se lahko začne opravljati dejavnost mora biti statusno pravna oblika registrirana in vpisana v sodni register, s.p. pa v poslovni register.

Preoblikovanje
O statusnem preoblikovanju govorimo takrat, ko podjetnik ne spremeni svoje dejavnosti, ampak z istimi sredstvi in istimi delavci nadaljuje svojo dejavnost v drugačni pravnoorganizacijski obliki. Preoblikovanja in potrebne spremembe:
s.p. -> d.o.o.; potrebna je pogodba med družbeniki.
d.d. -> k.d.d.; imenovati moramo komplementarja.
k.d.d. -> d.d.; razrešimo komplementarja/-e, ki ni več odgovorna oseba.
d.o.o. -> d.d.; oblikuje se statut, določi se vrednost premoženja, delnic.
d.d. -> d.o.o.; delnice se spremenijo v deleže, določi se kakšne deleže imamo in napiše se pogodbo o ustanovitvi.

Statusne spremembe začno veljati z dnem vpisa v sodni register. Poznamo tudi obliki:
- pripojitev: ena družba preneha in prevzame jo druga, vse pravice in obveznosti preidejo iz A na B. Pripravi se pogodba o pripojitvi, definirajo se vprašanja prenosa pravic in obveznosti. A se izbriše iz sodnega registra, pri B pa se vpišejo spremembe.
- spojitev: pojavi se nov subjekt, podjetji A in B prenehata delovati, njuno premoženje, pravice in obveznosti pa gredo na C, ki se na novo vpiše v sodni register. Potrebno je napisati nov statut; ustanovitveni kapital, vrednost delnice A in B pa se spremenijo v delnice družbe C.

 
finance računovodja javne dražbe nepremičnin davek na nepremičnine davčne obveznosti
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Racunovodstvo Replika
spacer
Accounting firm Replika, Ljubljana, EU  Accounting Ljubljana
Contabilita, contabile, Lubiana - UE  Contabilitá Lubiana
Buchhaltung  Buchhaltung, Slowenien
Raèunovodstvo i raèunovodstvene usluge  Računovodstvo SI, EU
raèunovodstveni servis i raèunovoða  Računovodstvo
бухгалтерия  бухгалтерия

Video predstavitev


Odličnost skupine Replika

Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Zmagovalec izbora Naj računovodski servis 2012


Inovacijsko vozlišče

Slovenska kreativno inovacijska skupina


Računovodske informacije

preventivni davčni pregled
Če niste prepričani, da vaš računovodja oz. računovodski servis pravilno opravlja računovodske storitve, potem vam svetujemo preventivni davčni pregled.

vstopate na finančni trg?
Tudi računovodski servis vam lahko zagotovi kakovostno podjetniško, finančno in davčno svetovanje.

kontroling
Kontroling služi kot informacijska podpora in je učinkovit servis poslovodstva.

regres in obveznosti
Odgovore, povezane z regresom in pravnimi obveznostmi delodajalca, vam lahko posreduje tudi računovodja, vaše računovodstvo ali računovodski servis.

varovanje poslovne skrivnosti
Varovanje poslovne skrivnosti je pomembno, zato si poiščite kakovostno pravno svetovanje in pomoč strokovnjaka.

(ne)priznani odhodki
Le kakovostno opravljene računovodske in knjigovodske storitve zagotavljajo pravilno vodenje računovodstva ter poslovnih knjig.

pravne oblike - preoblikovanja
Pri preoblikovanju in spremembah statusno-pravnih oblik je dobro pravno in podjetniško svetovanje ključnega pomena.

 

Excelov izračun

Za načrtovanje vašega poslovanja in ugotavljanje uspešnosti lahko uporabite Excelov izračun.

 

Slovar finančnih pojmov

Angleško slovenski slovar finančnih pojmov vam bo pomagal, da se boste s tujimi partnerji lažje sporazumevali.

 

spacer